VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan;

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkine bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
  7. (5) ve (6) ve bu kapsamda uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

haklarınız mevcuttur.

Bu kapsamdaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, ………………………….. adresine tebligat üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi ile göndermenizi rica ederiz.

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ
Adı Soyadı 
T.C. Kimlik No 
Telefon No 
E-posta 
Adres 
Toganoo ile olan ilişki 
BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİNİN DETAYI
   
BEYAN (Cevabı  istediğiniz yöntemi lütfen belirtiniz formu ıslak imzalayınız)
  Yanıtın işbu formda belirttiğim posta adresime elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.   İşbu başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, Toganoo’ya yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim yöntemle bilgi verilmesini, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Toganoo’nun başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı:________________________
Tarih :______/______/___________
İmza