KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AYDINLATMA METNİ

Toganoo, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız halinde, Kanun’da açıklanan şekilde, Kanun’un izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Veri Sorumlusu Ve Temsilcisi                                                                                                                  :

Toganoo- Metin Kuzucular ile paylaştığınız kişisel veriler açısından ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” olup aşağıda iletişim bilgileri yer almaktadır.

Adres : …………………

Telefon :                                                                                          Fax :

Web Adresi :                                                                                   E-posta Adresi :

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri                                                                      :

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimiz kapsamında Toganoo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Toganoo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlere özel sunulması, pazarlama faaliyetlerini planlanması ve yürütülmesi, Toganoo’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ve Kanun’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği                                                  :


Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimiz kapsamında Toganoo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Toganoo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlere özel sunulması, pazarlama faaliyetlerini planlanması ve yürütülmesi, Toganoo’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, işyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle binalarımızda kamera görüntülerini kaydedilmesi ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi                                                                             :

Kişisel verileriniz Toganoo tarafından web sitesi üyelik ve iletişim formları, çerezler, sosyal medya mecraları ve mobil uygulamalar gibi dijital kanallar, aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek için mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamüller ile dürüstlük kuralları ve hukuki sebepler çerçevesinde toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız                                                                      :

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Toganoo, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Toganoo tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak Toganoo’dan kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  hakkına sahipsiniz.

Kanun’un 13/1 maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Toganoo’ya iletmeniz gerekmektedir.